Parkside PMML 5 A2 handleiding (2024)

Bekijk hieronder de handleiding van de Parkside PMML 5 A2. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

Pagina: 1

MULTIFUNCTIONAL DETECTOR WITHLASER RANGEFINDER PMML 5 A2MULTIFUNKTIONSDETEKTOR MITLASERENTFERNUNGSMESSERBedienungs- und SicherheitshinweiseDÉTECTEUR MULTIFONCTIONAVEC TÉLÉMÈTRE LASERInstructions d‘utilisation et consignes de sécuritéMULTIFUNCTIONELE DETECTOR METLASERVERWIJDERINGSMESBedienings- en veiligheidsinstructiesMULTIFUNCTIONAL DETECTORWITH LASER RANGEFINDEROperation and safety notesIAN 380695_2110

Pagina: 2

96 NL/BELegenda van de gebruiktepictogrammen...................................Pagina 98Inleiding.................................................Pagina 99Correct gebruik......................................Pagina 100Beschrijving van de onderdelen............Pagina 100Technische gegevens.............................Pagina 102Leveromvang..........................................Pagina 104Veiligheidsinstructies....................Pagina 104Algemene veiligheidsinstructies.............Pagina 104Opmerkingen met betrekking totonnauwkeurige meetresultaten.............Pagina 109Veiligheidsinstructies voor batterijen/accu‘s.....................................................Pagina 110Voor het gebruik.............................Pagina 113Ingebruikname.................................Pagina 113Batterijen plaatsen/vervangen............Pagina 113Product in-/uitschakelen.......................Pagina 114Gebruik..................................................Pagina 115Aanwijzingen voor de afstandsmeting...Pagina 115Enkele afstandsmeting...........................Pagina 116Continue afstandsmeting.......................Pagina 119Optellen van afstanden.........................Pagina 120Meten van oppervlakten.......................Pagina 121Optellen van oppervlakten...................Pagina 122Meten van volumes...............................Pagina 124Optellen van volumes............................Pagina 125

Pagina: 3

97NL/BEOpsporen van verborgenvoorwerpen............................................Pagina 126Tips voor de meting...............................Pagina 127Detecteren van houten objecten...........Pagina 131Laser-markering......................................Pagina 132Storingen verhelpen.....................Pagina 134Onderhoud en reiniging.............Pagina 135Opslag....................................................Pagina 136Afvoer.....................................................Pagina 136Garantie................................................Pagina 138Afwikkeling in geval van garantie........Pagina 139Service....................................................Pagina 140

Pagina: 4

98 NL/BELegenda van de gebruiktepictogrammenLees a.u.b. de gebruik-saanwijzing.Explosiegevaar!Draag veiligheidshand-schoenen!Let op! Raadpleeg de ge-bruiksaanwijzing in allegevallen waarin dit sym-bool wordt weergegeven.Bescherm u tegenlaserstraling!Gelijkstroom/-spanningWisselstroom/-spanningInclusief batterijen

Pagina: 5

99NL/BELegenda van de gebruiktepictogrammenDe CE-markering duidt opconformiteit met relevanteEU-richtlijnen die van toe-passing zijn op dit product.De UKCA-markering duidtop conformiteit met rele-vante GB-richtlijnen dievan toepassing zijn opdit product. (Het logo vande UKCA-markering isuitsluitend geldig inGroot-Brittannië.)Multifunctionele detectormet laserverwijderingsmesInleidingHartelijk gefeliciteerd met de aankoop vanuw nieuwe product. U heeft voor een hoog-waardig product gekozen. De gebruiks-aanwijzing is een deel van het product.Deze bevat belangrijke aanwijzingen voorveiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt

Pagina: 6

100 NL/BEU zich voor de ingebruikname van het pro-duct met alle bedienings- en veiligheidsvoor-schriften vertrouwd. Gebruik het productalleen zoals beschreven en voor de aan-gegeven toepassingsgebieden. Overhan-dig alle documenten bij doorgifte van hetproduct aan derden.Correct gebruikDit product is bestemd voor het opsporenvan metaal, hout en stroomleidingen. Hetproduct is niet bestemd voor commercieelgebruik.Dit product is alleen geschiktvoor gebruik binnenshuis.Beschrijving van deonderdelen (zie afb. A/B/C)1 Ophangpunt1a Meetrand2 Display3 AC WIRE-knop3a STUD-knop3b METAL-knop

Pagina: 7

102 NL/BE23Pijl voor de herkenningvan de intensiteit24 Geheugensymbool M+25 Afstandsmeetpunt26 Lasersymbool27Symbool voor demeetmodusweergave28 Optelsymbool „+“Technische gegevensAfstandsmeting metbehulp van laserDetecteren van:hout, stroomkabels,metaalLaserklasse: 2Max. uitgangs-vermogen (Pmax): < 1mWGolflengte: 650nmVoeding:2 x AAA (2 x 1,5V)batterijenMaximaalmeetbereik:0,175–20m*(meting van deonderzijde)Meetnauwkeu-righeid: ± 5mm**

Pagina: 8

103NL/BEMeeteenheden: m/ft + inVoortdurendemeting mogelijk: jaHerkenning vanmetaal: tot ca. 24mm diepteHerkenning vanstroomkabels: tot ca. 35mm diepteHerkenning vanhouten constructies:tot ca. 38mm diepteReikwijdte vande markeringslaser:tot max. 5m(afhankelijk van hetomgevingslicht)Batterijen:2 x 1,5V LR03(AAA)Gewicht:ca. 206g(zonder batterijen)Afmetingen:158 x 76 x 33mm*)Bij daglicht of slechte reflecterendeeigenschappen moet u een doelplaatgebruiken.**)Bij gunstige omstandigheden moeteen afwijkingstolerantie van +/‒0,15mm/m in acht worden genomen.Bij ongunstige omstandigheden zoals

Pagina: 9

104 NL/BEsterk zonlicht, slecht reflecterendoppervlak (zwart oppervlak) ofhoge temperatuurschommelingenmoet u rekening houden met eengrotere afwijking.LASERSTRALINGNIETINDESTRAALKIJKENLASERKLASSE2Leveromvang1 multifunctionele detector2 1,5V AAA batterijen1 gebruiksaanwijzingVeiligheidsinstructiesAlgemeneveiligheidsinstructiesDit product is alleen geschikt voorgebruik binnenshuis.

Pagina: 10

105NL/BETest het product voor de eerste inge-bruikname op een voor u bekendoppervlak om er zeker van te zijndat het product naar behoren werkt.Als het product op een niet door defabrikant vermelde manier wordt ge-bruikt, kan de door het product gebo-den bescherming worden belemmerd.Dit product kan door kinderen vanaf 8alsmede door personen met vermin-derde fysieke, sensorische of mentalevaardigheden of een gebrek aan er-varing en kennis worden gebruikt, alszij onder toezicht staan of geïnstrueerdwerden met betrekking tot het veiligegebruik van het product en zij de hier-uit voortvloeiende gevaren begrijpen.Kinderen mogen niet met het productspelen. Reiniging en onderhoud magniet door kinderen zonder toezichtworden uitgevoerd.Stel het product niet bloot aan– extreme temperaturen,– sterke vibraties,– sterke mechanische belastingen,– direct zonlicht,

Pagina: 11

106 NL/BE– een magnetische omgeving,– vocht.Anders kan het product beschadigdraken.Dompel het product nooit onder wa-ter. Houd het apparaat nooit onderstromend water. Het apparaat kanhierdoor beschadigd raken.Gebruik het product niet in ziekenhui-zen of in andere medische inrichtingen.Het product kan de functie van levens-reddende systemen beïnvloeden.Controleer het product voor ingebruik-name op beschadigingen. Neemnooit een beschadigd product ingebruik.VOORZICHTIG! Open nooit debehuizing van het product. Lichame-lijk letsel en schade aan het productzouden het gevolg kunnen zijn. Laatreparaties alléén door een elektro-monteur uitvoeren. Het product bevat eenklasse 2-laser. Richt delaserstraal nooit op perso-nen of dieren. Kijk nooit in de

Pagina: 12

107NL/BElaserstraal. Een zwakke laserstraalkan al tot oogletsel leiden.Richt de laserstraal nooit op reflecte-rende oppervlakten of materialen. Re-flecterende laserstralen zijn gevaarlijken kunnen in het oog terecht komen.Zwaar oogletsel kan het gevolg zijn.De laserrangschikking in het productkan alleen door de fabrikant wordengecontroleerd, gerepareerd of ver-vangen. Als er functionele- of anderegebreken optreden, moet u contactopnemen met de klantenservice.Dit product is geen speelgoed enhoort niet thuis in kinderhanden.Foutief gebruik kan tot onherstelbaaroogletsel leiden.Gebruik het product alleen voor degebruiksdoeleinden waarvoor hetwerd ontwikkeld!Er mogen geen manipulaties en ver-anderingen aan het product wordenuitgevoerd, omdat dit de veiligheidvan het product kan verminderen.Voor ongelukken, die door ondoelma-tig gebruik en het niet in acht nemen

Pagina: 13

108 NL/BEvan deze veiligheidsinstructies kunnenontstaan, wordt geen aansprakelijk-heid aanvaard.Open de behuizing niet. De garantiekomt te vervallen bij ingrepen doorderden. Uw product heeft geen bij-zonder onderhoud nodig.Gebruik het product niet om wissel-spanning in vrij liggende of niet geïso-leerde stroomleidingen vast te stellen.Gebruik het product niet als vervangingvoor een voltmeter.Ga voorzichtig om met de naalden.Deze zijn puntig en kunnen letselveroorzaken.WAARSCHUWING!Wees voorzichtig, als u denaald-knoppen 5 , 11 naarbeneden drukt. De scherpenaalden kunnen letsel ver-oorzaken (zie afb. F).

Pagina: 14

109NL/BEOpmerkingen metbetrekking totonnauwkeurigemeetresultatenHoud er alstublieft rekening mee, datu onder bepaalde voorwaarden on-nauwkkeurige meetresultaten bereikt.De volgende voorwaarden kunnenonnauwkeurige meetresultaten ver-oorzaken:– zeer dikke muren– verbruikte batterijen– diepliggende stroomleidingen ofbuizen– afgeschermde stroomleidingen– dikke wanden/muren met dunnebuizen of stroomleidingen– met metaal beslagen wanden– zeer vochtige omgevingMet dit product kunt u geen stroom-leidingen in stroomcircuits opsporen,– die geïsoleerd zijn van de voe-dingsspanning.– waar gelijkstroom door stoomt.– die voor computer- of telecommuni-catiesystemen worden gebruikt.

Pagina: 15

110 NL/BEMet dit product kunt u alleen metalenbuizen detecteren. Buizen van kunst-stof of van materialen anders danmetaal kunt u met dit product nietopsporen.Veiligheidsinstructiesvoor batterijen/accu‘sLEVENSGEVAAR! Houd batterijen/accu‘s buiten het bereik van kinderen.Raadpleeg bij inslikken onmiddellijkeen arts!Het inslikken kan chemische brand-wonden, perforatie van zacht weefselen de dood tot gevolg hebben. Ern-stige brandwonden kunnen binnen 2uur na het inslikken optreden. EXPLOSIEGEVAAR!Laad niet oplaadbare bat-terijen nooit op. Sluit debatterijen/accu‘s niet kort en/of opendeze niet. Daardoor kan de batterijoververhit raken, in brand vliegen ofexploderen.

Pagina: 16

111NL/BEGooi batterijen/accu‘s nooit in hetvuur of water.Stel batterijen/accu‘s nooit blootaan mechanische belastingen.Risico dat de batterijen/accu’s lekkenVermijd extreme omstandigheden entemperaturen die invloed op de bat-terijen/accu‘s zouden kunnen hebbenbijv. radiatoren/direct zonlicht.Bij lekkende batterijen/accu‘s hetcontact van de chemicaliën met dehuid, ogen en slijmvliezen vermijden!Spoel de desbetreffende plekken di-rect af met schoon water en raadpleegonmiddellijk een arts! DRAAG VEILIGHEIDS-HANDSCHOENEN!Lekkende of beschadigdebatterijen/accu‘s kunnen in geval vanhuidcontact chemische brandwondenveroorzaken. Draag daarom in dit ge-val geschikte veiligheidshandschoenen.

Pagina: 17

112 NL/BEAls de batterijen/accu‘s lekken, dientu deze direct uit het product te halenom beschadigingen te vermijden.Gebruik alleen batterijen/accu‘svan hetzelfde type. Gebruik nooitnieuwe en oude batterijen/accu‘sdoor elkaar!Verwijder de batterijen/accu‘s, alsu het product gedurende een langereperiode niet gebruikt.Risico op beschadiging van hetproductGebruik uitsluitend het aangegeventype batterij/accu!Plaats de batterijen/accu‘s volgensde weergegeven polariteit (+) en (-)op batterij/accu en op product.Reinig de contacten van de batterij/accu en in het batterijvak met eendroge, pluisvrije doek voordat u zeplaatst!Verwijder verbruikte batterijen/accu‘sdirect uit het product.

Pagina: 18

113NL/BEVoor het gebruikControleer het product op volledigheiden op zichtbare beschadigingen.Verwijder al het verpakkingsmateriaalvan het product.Verwijder de beschermende folie vanhet display 2 .IngebruiknameBatterijen plaatsen/vervangen (zie afb. A)Opmerking: verwijder de folie van debatterijen, voordat u de batterijen in hetbatterijvakje 13 plaatst.Open het batterijvakdeksel 13a aande achterkant van het product.Verwijder eventueel de lege batterijen.Plaats twee nieuwe AAA-batterijen inhet batterijvak 13. Let bij het plaatsenvan de batterijen op de in het batte-rijvak 13 vermelde polariteit van debatterijen. Zorg ervoor dat de polenvan de batterijen overeenkomen met

Pagina: 19

114 NL/BEde in het batterijvak 13 vermelde po-lariteit.Sluit het batterijvak 13 weer. Het bat-terijvakdeksel 13a klikt voelbaar enhoorbaar vast.Opmerking: als het batterijsymboolverschijnt op het display 2 , moetu de batterijen vervangen door tweenieuwe batterijen. Met verbruikte batterijenontstaan onnauwkeurige of foutieve mee-tresultaten.Product in-/uitschakelenDruk als het product is uitgeschakeldeventjes op de POWER-knop 12 , omhet product in te schakelen.Houd de POWER-knop 12 gedu-rende 3 seconden ingedrukt als hetproduct is ingeschakeld, om het zouit te schakelen.Als er geen knop wordt gedrukt,gaat de achtergrondverlichting vanhet display 2 na ca. 15 secondenen het product zelf na ca. 60 secon-den automatisch uit.

Pagina: 20

115NL/BEOpmerking: de automatischeuitschakeling is gedeactiveerd in de“LASER LINE“-modus. Ook de ach-tergrondverlichting van het display2 wordt in de “LASER LINE“-modusniet uitgeschakeld.GebruikAanwijzingen voor deafstandsmetingOm meetfouten te vermijden, moet uletten op de volgende aanwijzingen(zie afb. C):De meting geschiedt met behulp van delaser, die door de laserstraal-zender 15wordt uitgestraald. De door het doel ge-reflecteerde laserstraal wordt door de la-serstraal-ontvanger 16 ontvangen.Het product berekent de lengte op basisvan de looptijd van de laserstraal.Om een precieze meting te waarborgen,moet aan de volgende voorwaardenworden voldaan:

Pagina: 21

116 NL/BE- Zorg ervoor dat het product altijd in eenrechte hoek t.o.v. een vlakke wand isopgesteld.- De te meten afstand moet tussen 0,175men 20m lang zijn.- Zorg ervoor dat zich geen voorwerpenin het meetbereik bevinden, die de laser-straal vervroegd reflecteren.- De batterijen mogen niet leeg zijn. Legebatterijen worden weergegeven op hetdisplay 2 met behulp van het batter-ijsymbool .- Als een eenduidige meting niet mogelijkis, geeft het display “Err“ weer. De metingmoet dan worden herhaald.Enkele afstandsmeting1.Schuif de functionele schakelaar 9naar “MEAS/DETECT“. Het display2 gaat aan. Als het display 2 nietis ingeschakeld, drukt u eventjes opde POWER-knop 12 om het display2 in te schakelen. U kunt kiezen tus-sen de meeteenheden meter en voet/inch. Om te wisselen tussen meter envoet/inch, drukt u de MODE-knop 10

Pagina: 22

117NL/BEen houdt u deze 3 seconden langingedrukt. De meeteenheid 22 wordthierdoor veranderd.Opmerking: de meeteenheid 22kan na elke meting worden gewijzigddoor de procedure zoals beschrevenin stap 1 te volgen.- Metingen beginnen aan de randvoor het meetbegin 1a . Dat betekentdat de onderkant van het producthet afstandsmeetpunt 25 is.- Indien de meting buiten het meetbe-reik ligt, verschijnt er “Err“ of eenonlogische waarde op het display 2 .De te meten afstand moet tussen0,175m en 20m lengte bedragen.- Controleer voor elke meting of er geen“Err“-melding op het display wordtweergegeven. De “Err“-melding kanaltijd door het kort indrukken van deMODE-knop 10 worden gewist. Alsde “Err“-melding nog steeds verschijnt,druk dan herhaaldelijk op de MO-DE-knop 10 tot de “Err“-melding vanhet display 2 verdwijnt.

Pagina: 23

118 NL/BE- Richt het product horizontaal op dewand waarvan u de afstand tot hetproduct wilt meten. De laserstraalont-vanger 16 moet in een rechte hoekop de wand landen.Gebruik hiervoor de libel: stel hetproduct zo in dat de luchtbel in delibel 8 in het midden tussen beidemarkeringen ligt.2.Druk kort op de MEAS-knop 6 . Delaserstraal gaat aan. De ingescha-kelde laser wordt weergegeven ophet display 2 door middel van eenknipperend lasersymbool 26.Opmerking: Als u 30 seconden langgeen knop drukt, gaat de laserstraalautomatisch uit. Druk in dit geval opde MEAS-knop 6 om de laserstraalweer in te schakelen.Als u 60 seconden lang geen knopdrukt, gaat het display 2 automa-tisch uit. Druk in dit geval op de PO-WER-knop 12 om het display weer inte schakelen. Druk vervolgens op deMEAS-knop 6 om de laserstraal inte schakelen.

Pagina: 24

119NL/BE3.Druk opnieuw op de MEAS-knop 6 .De gemeten afstand verschijnt op hetdisplay 2 .Opmerking:- U kunt de afstandsmeting uitvoerendoor de stappen 2 en 3 te herhalen.- U kunt meetwaarden wissen doorop de MODE-knop 10 te drukken.ContinueafstandsmetingVoor continue afstandsmetingen volgt ustappen 1 en 2 op zoals bij de enkeleafstandsmeting, om de laserstraal in teschakelen. Houd na het inschakelen vande laserstraal de MEAS-knop 6 ingedrukten beweeg het product langzaam overhet te meten oppervlak. Het product meetvoortdurend de afstanden. De gemetenwaarden worden weergegeven op hetdisplay 2 .Opmerking:- Bij de continue afstandsmeting moet u hetproduct langzaam bewegen. Snelle be-wegingen kunnen foutieve meetwaarden

Pagina: 25

120 NL/BE(of te onbetrouwbare waarden) tot gevolghebben. Wacht na iedere beweging ietsmeer dan een seconde. U ziet vervolgenseen correcte waarde op het display 2 .Dan kunt u het product langzaam verderbewegen voor de volgende meting.- Bij de continue afstandsmeting knippertde laserstraal zo lang de MEAS-knop 6wordt gedrukt.- Druk op de MODE-knop 10 om demeetwaarden te wissen.Optellen van afstandenMet het product kunt u gemeten afstandenoptellen:1.Meet de eerste afstand zoals be-schreven in het hoofdstuk „Enkeleafstandsmeting“.2.Druk op de +/=-knop 7 . Het optel-symbool „+“ 28 verschijnt op het dis-play 2 en de gemeten afstand staatin de onderste regel 21 van het dis-play 2 .3.Meet de volgende afstand zoalsbeschreven in het hoofdstuk „Enkeleafstandsmeting“. De nieuw gemeten

Pagina: 26

121NL/BEafstand wordt in de bovenste regel 20van het display 2 getoond.4.Druk opnieuw op de +/=-knop 7 .De nieuwe meetwaarde wordt opge-teld bij de oude meetwaarde in deonderste regel 21 van het display 2 .5.Herhaal de stappen 3 tot 4 omverdere meetwaarden bij elkaarop te tellen.6.Druk op de MODE-knop 10 om deoptel-modus te verlaten. Alle gemetenwaarden op het display 2 wordengewist.Meten vanoppervlakten1.Schuif de functionele schakelaar 9naar “MEAS / DETECT“. Het display2 gaat aan. Als het display 2 nietis ingeschakeld, drukt u eventjes opde POWER-knop 12 om het display2 in te schakelen.2.Druk een keer op de MODE-knop 10.Het symbool voor de meetmodusweer-gave 27 voor oppervlakten verschijnt

Pagina: 27

122 NL/BEop het display 2 en de letter „L“(lengte) knippert op het display 2 .3.Druk twee keer op de MEAS-knop 6om de lengte te meten. In de bovensteregel 20 van het display 2 verschijntde gemeten lengte en de letter „W“(breedte) begint te knipperen op hetdisplay 2 .4.Druk twee keer op de MEAS-knop6 om de breedte te meten. In de bo-venste regel 20 van het display 2verschijnt de gemeten breedte. In deonderste regel 21 van het display 2verschijnt het resultaat van de opper-vlakteberekening.Opmerking: u kunt wisselen tussenm² en sq.ft. Houd hiervoor de MODE-knop 10 3 seconden lang ingedrukt.De meeteenheid 22 wordt hierdoorveranderd.Optellen vanoppervlakten1.Meet een oppervlak zoals beschrevenin het hoofdstuk “Meten van opper-vlakten“.

Pagina: 28

123NL/BE2.Druk op de opslag-knop 4 . Op hetdisplay 2 verschijnt het geheugensym-bool “M+“ 24. Het gemeten oppervlakis opgeslagen.3.Druk op de MODE-knop 10. Het pro-duct is nu gereed voor de tweede meting.4.Meet het volgende oppervlak zoalsbeschreven in het hoofdstuk “Metenvan oppervlakten“.5.Druk opnieuw op de opslag-knop 4 .Het resultaat van de eerste metingwordt weergegeven en knippert in deonderste regel 21 van het display 2 .6.Druk opnieuw op de +/=-knop 7 .Beide meetresultaten worden bij elkaaropgeteld en het resultaat wordt in deonderste regel 21 van het display 2weergegeven.7.Herhaal de stappen 2 tot 6 om verderemeetwaarden bij elkaar op te tellen.8.Druk op de MODE-knop 10 om deoptel-modus te verlaten. Alle gemetenwaarden op het display 2 wordengewist.

Pagina: 29

124 NL/BEMeten van volumes1.Schuif de functionele schakelaar 9naar “MEAS / DETECT“. Het display2 gaat aan. Als het display 2 nietis ingeschakeld, drukt u eventjes op dePOWER-knop 12 om het display 2in te schakelen.2. Druk twee keer op de MODE-knop 10.Het symbool voor de meetmodus-weergave 27 voor volumes verschijntop het display 2 en de letter „L“(lengte) knippert op het display 2 .3.Druk twee keer op de MEAS-knop 6om de lengte te meten. In de bovensteregel 20 van het display 2 verschijntde gemeten lengte en de letter „W“(breedte) begint te knipperen op hetdisplay 2 .4.Druk twee keer op de MEAS-knop 6om de breedte te meten. In de bo-venste regel 20 van het display 2verschijnt de gemeten breedte en deletter „H“ (hoogte) begint te knipperenop het display 2 .5.Druk twee keer op de MEAS-knop 6om de hoogte te meten. In de bovenste

Pagina: 30

125NL/BEregel 20 van het display 2 verschijntde gemeten hoogte. In de ondersteregel 21 van het display verschijnt hetresultaat voor de volumeberekening.Opmerking: u kunt wisselen tussenm³ en cu.ft. Houd hiervoor de MODE-knop 10 3 seconden lang ingedrukt.De meeteenheid 22 wordt hierdoorveranderd.Optellen van volumes1.Meet een volume zoals beschrevenin het hoofdstuk “Meten van volumes“.2.Druk op de opslag-knop 4 . Ophet display 2 verschijnt het geheu-gensymbool “M+“ 24. Het gemetenvolume wordt opgeslagen.3.Druk op de MODE-knop 10. Hetproduct is nu gereed voor de tweedemeting.4.Meet het volgende volume zoals be-schreven in het hoofdstuk “Meten vanvolumes“.5.Druk opnieuw op de opslag-knop 4 .Het resultaat van de eerste meting

Pagina: 31

126 NL/BEwordt weergegeven en knippert in deonderste regel 21 van het display 2 .6.Druk opnieuw op de +/=-knop 7 .Beide meetresultaten worden bij elkaaropgeteld en het resultaat wordt in deonderste regel 21 van het display 2weergegeven.7.Herhaal de stappen 2 tot 6 om verderemeetwaarden bij elkaar op te tellen.8.Druk op de MODE-knop 10 om deoptel-modus te verlaten. Alle gemetenwaarden op het display 2 wordengewist.Opsporen vanverborgen voorwerpenOpmerking: test het product vooraf-gaand aan het eerste gebruik op eenmetalen buis of stroomkabel waarvan ude positie precies kent.Raadpleeg bij twijfel altijd een gekwalifi-ceerde deskundige.Let op!Mocht het product een stroomkabel metwisselspanning detecteren, ( ) verschijnt

Pagina: 32

127NL/BEhet waarschuwingssymbool voor hogespanning 19 op het display 2 . Op dezeplek mag in geen geval worden geboord!Gevaar voor elektrische schokken!Tips voor de meting- De PUSH-toets 14 dient tijdens hetgehele zoekproces ingedrukt te blijven(kalibratie en zoeken) (zie afb. B).- Als u de kalibrering te dicht bij het objectof direct op het object uitvoert, kan dezeniet worden voltooid. Als de kalibreringniet kan worden uitgevoerd, verschijnt ophet display de melding “full intensity” enis er een lang geluidssignaal te horen.Beweeg het product enkele centimetersnaar rechts of links van de plaats vande laatste kalibrering en probeer het op-nieuw.- Herhaal het proces enkele keren om erzeker van te zijn dat de meting correct is.- Afhankelijk van de toestand van de on-derzochte muur kunnen er foutieve me-tingen ontstaan. Controleer daarom bijiedere meting de positie van een bekendehouten of metalen balk of een bekende

Pagina: 33

128 NL/BEstroomkabel. Als deze niet door het pro-duct worden waargenomen, is de onder-grond niet geschikt voor detectie met ditproduct.- Raak het display tijdens de meting nietaan. Dit kan de nauwkeurigheid van hetproduct beïnvloeden.- Houd er rekening mee dat ook stroomlei-dingen als metaal of als dragers kunnenworden gedetecteerd. Gebruik altijd alsaanvulling de spanningszoeker om on-juiste metingen te kunnen uitsluiten.- Houd er rekening mee dat in de functiedrager zoeken „STUD“ ook als metalendragers worden herkend. Wilt u er zekervan zijn dat het bij de gevonden balk nietom een metalen balk (of bijvoorbeeldeen waterleiding) gaat, gebruik danaanvullend de functie Zoeken naar me-taal „METAL“.- Afhankelijk van de wanddikte en hetmateriaal signaleert het product eventu-eel al iets voordat het zich boven hetmateriaal bevindt. Markeer in dit gevalhet begin en het einde van het gesigna-leerde gedeelte bij de inkeping van de

Pagina: 34

129NL/BEmeetkop. Het midden van het gezochteobject zit dan in het midden tussen debeide markeringen.- Houd er rekening mee dat metalen ob-jecten beter worden gedetecteerd alsze eenvoudiger magnetiseerbaar zijn.Zo wordt ijzer bijvoorbeeld vanaf eenwezenlijk grotere afstand gedetecteerddan koper.- Houd er rekening mee dat stroomleidin-gen alleen als dusdanig kunnen wordengedetecteerd als ze onder spanningstaan. Zo moeten lichtschakelaars altijdingeschakeld zijn zodat er in de desbe-treffende leiding spanning aanwezig is.Ook moeten alle zekeringen aangedraaidresp. ingeschakeld zijn. Houd er rekeningmee dat alleen spanningen van 230V~50Hz worden herkend.Het opsporen van verborgen objecten is inalle drie modi (STUD = hout, AC WIRE =stroomleiding, METAL = metaal) hetzelfde.1.Schuif de functionele schakelaar 9naar “MEAS/DETECT“. Het display2 gaat aan. Als het display 2 niet

Pagina: 35

130 NL/BEis ingeschakeld, drukt u eventjes op dePOWER-knop 12 om het display 2in te schakelen.2.Druk op de AC WIRE-knop 3 , deSTUD-knop 3a of de METAL-knop 3b.De betreffende moduspijl 17 op hetdisplay 2 toont automatisch hetjuiste materiaal.3.Kalibreer het product door het op degewenste plek vlak tegen de wand/muur te houden.4.Houd de PUSH-knop 14 ingedrukttotdat er een geluidssignaal klinkt. Hetproduct heeft zich nu aan de wand-dikte aangepast. Houd de PUSH-knop14 nog steeds ingedrukt (zie afb. B).5.Beweeg het product langzaam langsde wand. Met toenemende naderingtot het gezochte object neemt de pijlter herkenning van de intensiteit 23op het display 2 toe. Als de pijl terherkenning van de intensiteit 23 zichprecies boven het gezochte objectbevindt, raken de balken elkaar enklinkt er een ononderbroken geluids-signaal (zie afb. E + G).

Pagina: 36

131NL/BE6.Herhaal vervolgens het proces, maarbenader ditmaal het voorwerp vanafde andere kant. Zodra u het geluids-signaal hoort, markeert u deze posi-tie (zie afb. G).Het verborgen voorwerp bevindt zichtussen deze beide posities.7.Bij het zoeken naar een stroomkabelverschijnt naast de pijl voor de her-kenning van de intensiteit 23 op hetdisplay 2 bovendien het waarschu-wingssymbool voor hoge spanning( ) 19 .Detecteren van houtenobjecten1.Ga voor het detecteren van houtenobjecten te werk zoals beschreven inhet hoofdstuk „Opsporen van verbor-gen objecten“.2.Als u met het product een object heeftgevonden, markeert u dit. Om erzeker van te zijn dat het gevondenobject van hout is, drukt u de METAL-knop 3b, om de metaalzoekmoduste activeren.

Pagina: 37

132 NL/BE3.Zoek op dezelfde plek naar metaal.Als u met het product in de modus„METAL“ op deze plek niets vindt,is het object van hout. Als u met hetproduct in de modus „METAL“ opdeze plek een object vindt, is dit vanmetaal. Zoek in dit geval op een an-dere plek in de modus „STUD“ enherhaal de stappen 1t/m3.Laser-markering Het product bevat een laseruit de klasse 2. Richt de la-serstraal nooit op personenof dieren. Kijk nooit direct in de laser-straal. De laser kan ernstige bescha-digingen aan de ogen veroorzaken.Gebruik de laser-markering om af-beeldingen, kasten e.d. verticaal ofhorizontaal uit te lijnen. Afhankelijk vande omgevingsverlichting kan maxi-maal een laserlijn tot 5m worden ge-projecteerd.Schuif de functie-schakelaar 9 naar“LASER LINE”. Er wordt een laserlijngeprojecteerd. Als de laserlijn niet

Pagina: 38

133NL/BEwordt geprojecteerd, drukt u even opde POWER-knop 12 om de laserlijnte projecteren.Horizontale laserlijn1.Houd het product horizontaal tegende wand (bijvoorbeeld een houtenwand). Lijn het product zodanig uitdat de luchtbel in de libel 8 in hetmidden tussen de beide markeringenstaat.2.Schuif beide naald-knoppen 5 , 11stevig naar beneden. De naaldenboren zich iets in de wand zodat hetproduct niet naar beneden valt (zieafb. H).Let op: ga voorzichtig met de naal-den om. Deze hebben scherpe puntenen kunnen letsel veroorzaken (zieafb. F). Gebruik de naald-knoppenniet op stenen of metalen wanden,echter alleen op wanden met eenzacht oppervlak (bijvoorbeeld hout).

Pagina: 39

134 NL/BEVerticale laserlijn1.Bevestig een draag aan het oog vanhet ophangpunt 1 .2.Hang het product op de plek aan demuur (bijvoorbeeld een spijker) waaru de verticale lijn wilt projecteren. Hetproduct hangt als een lood verticaalnaar beneden. De laser projecteerteen verticale lijn op de wand.Storingen verhelpenHet product bevat kwetsbare elektro-nische componenten. Daarom is hetmogelijk dat het door radiografischeapparaten in de directe omgevingwordt verstoord. Verwijder dergelijkeapparaten uit de omgeving van hetproduct als er onjuiste weergavenvoorkomen.Elektromagnetische storingen/hoog-frequente storingsemissies kunnenleiden tot functionele storingen. Ver-wijder bij dergelijke functionele sto-ringen even de batterij en plaats dezeopnieuw. Ga hierbij te werk volgens

Pagina: 40

135NL/BEhet hoofdstuk “Batterijen plaatsen/vervangen”.Onderhoud en reinigingHet product is onderhoudsvrij.VOORZICHTIG! Dompel het productnooit onder in water of andere vloeistof-fen. Laat tijdens het reinigen geen vochtbinnendringen in het product.Reinig de laserstraalopening 15 ende laserstraalontvanger 16 voorzich-tig met een zachte, droge doek. Bijsterke verontreiniging verwijdert u deverontreiniging voorzichtig met eendroog wattenstaafje. Oefen geensterke druk uit!Gebruik nooit benzine, oplosmiddelenof reinigingsmiddelen, die kunststofaantasten.Reinig het product alleen aan de bui-tenzijde met een zachte, droge doek.Houd het product schoon om goeden veilig te kunnen werken.

Pagina: 41

136 NL/BEOpslagAls u het product gedurende een langereperiode niet gebruikt, verwijder dan debatterijen en bewaar het op een schone,droge plek zonder direct zonlicht.AfvoerDe verpakking bestaat uit milieuvriende-lijke grondstoffen die u via de plaatselijkerecyclingcontainers kunt afvoeren.baNeem de aanduiding van deverpakkingsmaterialen voorde afvalscheiding in acht. Dezezijn gemarkeerd met de afkortingen (a) eneen cijfers (b) met de volgende betekenis:1–7: kunststoffen/20–22: papier en ve-zelplaten/80–98: composietmaterialen.Het product en de verpakkings-materialen zijn recyclebaar;verwijder deze afzonderlijkvoor een betere afvalbehandeling. HetTriman-logo geldt alleen voor Frankrijk.

Pagina: 42

137NL/BEInformatie over de mogelijkhe-den om het uitgediende productna gebruik te verwijderen, ver-strekt uw gemeentelijke overheid.Gooi het afgedankte productomwille van het milieu niet wegvia het huisvuil, maar geef hetaf bij het daarvoor bestemde depot of hetgemeentelijke milieupark. Over afgifteplaat-sen en hun openingstijden kunt u zich bijuw aangewezen instantie informeren.Defecte of verbruikte batterijen/accu‘smoeten volgens de richtlijn 2006/66/EGen veranderingen daarop worden gerecy-cled. Geef batterijen/accu‘s en/of hetproduct af bij de daarvoor bestemdeverzamelstations.Milieuschade door fou-tieve verwijdering vande batterijen/accu‘s!Batterijen/accu‘s mogen niet via hethuisvuil worden weggegooid. Ze kunnen

Pagina: 43

138 NL/BEgiftige zware metalen bevatten en vallenonder het chemisch afval. De chemischesymbolen van de zware metalen zijn: Cd =cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Geefverbruikte batterijen/accu‘s daarom afbij een gemeentelijk inzamelpunt.GarantieHet product wordt volgens strenge kwali-teitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerden voor levering grondig getest. In gevalvan schade aan het product kunt u recht-matig beroep doen op de verkoper vanhet product. Deze wettelijke rechten wor-den door onze hierna vermelde garantieniet beperkt.Op dit product verlenen wij 3 jaar garantievanaf aankoopdatum. De garantieperiodestart op de dag van aankoop. Bewaar deoriginele kassabon alstublieft. Dit docu-ment is nodig als bewijs voor aankoop.Wanneer binnen 3 jaar na de aankoop-datum van dit product een materiaal- of

Pagina: 44

139NL/BEproductiefout optreedt, dan wordt hetproduct door ons – naar onze keuze –gratis voor u gerepareerd of vervangen.Deze garantie komt te vervallen als hetproduct beschadigd wordt, niet correctgebruikt of onderhouden wordt.De garantie geldt voor materiaal- en pro-ductiefouten. Deze garantie is niet vantoepassing op productonderdelen, dieonderhevig zijn aan normale slijtage enhierdoor als aan slijtage onderhevige on-derdelen gelden (bijv. batterijen) of voorbeschadigingen aan breekbare onderdelen,zoals bijv. schakelaars, accu’s of dergelijkeonderdelen, die gemaakt zijn van glas.Afwikkeling in gevalvan garantieOm een snelle afhandeling van uw recla-matie te garanderen, dient u de volgendeaanwijzingen in acht te nemen:Houd bij alle vragen alstublieft dekassabon en het artikelnummer (IAN380695_2110) als bewijs van aankoop

Pagina: 45

140 NL/BEbij de hand. Het artikelnummer vindt u opde typeplaatje, ingegraveerd op het titel-blad van uw handleiding (beneden links)of als sticker op de achter- of onderzijde.Wanneer er storingen in de werking ofandere gebreken optreden, dient u eersttelefonisch of per e-mail contact met deonderstaande service-afdeling op te nemen.Een als defect geregistreerd product kuntu dan samen met uw aankoopbewijs(kassabon) en vermelding van de concreteschade alsmede het tijdstip van optredenfranco aan het u meegedeelde service-punt verzenden.ServiceService NederlandTel.:08000225537E-Mail: [emailprotected]Service BelgiёTel.:080071011Tel.: 80023970 (Luxemburg)E-Mail: [emailprotected]

Parkside PMML 5 A2 handleiding (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated:

Views: 6358

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.